Vẹo vách ngăn mũi là chỉ phần nằm ở phía trước và sau trong hốc mũi (cấu tạo bằng sụn, dài khoảng 5 cm có thể dùng tay sờ...