Xem tướng mũi đoán vận mệnh chỉ là 1 phần theo quan niệm của người xưa. Tuy nhiên tướng mũi cũng thể hiện khá đúng về tính cách và...